I mange rettssaker er det en jury som bestemmer dommen, og for advokatene gjelder det å overbevise juryen om hva som er riktig dom. Som oftest vil vitnemål fra øyenvitner veie svært tungt, og dersom det er mange øyenvitner til en forbrytelse, og tiltalte erkjenner skyld, er det ganske opplagt at tiltalte vil bli dømt skyldig og straffet.

Men det er ikke alltid det er øyenvitner, og ikke alle rettssaker handler om forbrytelser. Det finnes skilsmisserettssaker der partene krangler om foreldrerett eller penger, og da gjelder det å skaffe seg en dyktig advokat som kan tale saken for den enkelte.

Protesten tas til følge eller avslås

Jæren tingrettEn advokat som har godt innsyn i rettssystemet, vil ofte kunne finne grunnlag for protester som kan ugyldiggjøre bevismateriale eller argumenter fra motstandsadvokaten. Uttrykk som «annenhåndsinformasjon» og «ledende spørsmål» kan vanskeliggjøre saken for en advokat som prøver å benytte seg av dette, men det er til slutt dommeren som bestemmer om protesten skal avvises eller tas til følge.

Loven veier tyngst

Siden enhver sak har to sider, har enhver tiltalt rett til et forsvar, siden det også er et aktorat inne i bildet. Forsvarsadvokaten har som oppgave å forsvare tiltaltes rettigheter, mens det er opp til aktoratet å få tiltalte dømt skyldig. Alle advokater må ha mye kunnskap om lovverket, siden det er loven som til slutt bestemmer straffen. Men dersom det er et sivilt søksmål eller en sak om penger, kan det inngås forlik eller ankes videre til en høyere rettsinstans. Å anke dommen har noen ganger til slutt endret situasjonen, siden alle dommere og advokater har forskjellig syn på saken. Dommen som blir avgjort av Høyesterett, er imidlertid endelig og kan ikke ankes videre.